Wital

Polityka prywatności

hcielibyśmy przekazać Wam podstawowe informacje na temat przetwarzania Waszych danych, których jesteśmy Administratorem. Niniejsza polityka prywatności ma na celu przybliżenie informacji o tym jak dbamy o ochronę danych i prywatność związanych z Wami informacji.
Definicje
 1. Administrator – podmiot wskazany w Klauzuli informacyjnej, jako Administrator.
 2. Cookies – niewielkie pliki zapisywane na komputerze użytkownika, w których przechowywane są ustawienia
  i inne informacje używane na odwiedzanych przez niego stronach.
 3. Dane Osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”).
 4. Log – chronologiczny zapis zawierający informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego, systemu komputerowego czy komputera.
 5. Organ Nadzorczy – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Podmiot przetwarzający – osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu Administratora, w szczególności zewnętrzne firmy świadczące swoje usługi na rzecz Administratora.
 7. Przetwarzanie danych osobowych – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 8. Serwis – oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy.
 9. SSL – certyfikat SSL zainstalowany na serwerze umożliwia jego uwierzytelnienie (ustalenie autentyczności) oraz nawiązanie bezpiecznego połączenia.
 10. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do stron internetowych Serwisu.
 11. URL – (ang. Uniform Resource Locator) – oznacza ujednolicony format adresowania zasobów (informacji, danych, usług) stosowany w Internecie i w sieciach lokalnych, np. adres www.
 12. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub, z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 13.  
Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wital Ludwik Witczak, Borys Witczak Sp. jawna
 2. Z Administratorem można się skontaktować we wszystkich sprawach poprzez e-mail pod adresem sklep@wital.pl lub korespondencyjnie na adres wskazany powyżej
 3. Witryna Internetowa wital.pl wykorzystuje dane osobowe zapisane w plikach cookies tzw. „ciasteczkach”.
 4. Podanie danych osobowych na witrynie internetowej wskazanej powyżej jest dobrowolne.
 5. Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie się odbywać na podstawie:
  1. art. 6 ustęp 1 lit. a RODO – jeżeli wyraziła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu otrzymywania newslettera, w tym informacji marketingowych i handlowych oraz na pliki cookies;
  2. art. 6 ustęp 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest możliwość prowadzenia działań statystycznych i analitycznych dot. strony internetowej oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przez Administratora.
 6. Podkreślamy, że ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody jest możliwe w szczególności poprzez kliknięcie w link, który otrzymała Pani/Pan na adres poczty elektronicznej po udzieleniu zgody na otrzymywanie newslettera oraz zmiany ustawień przeglądarki w przypadku plików cookies.
 7. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
  1. Podmioty świadczącym na rzecz Administratora usługi w szczególności: informatyczne, prawne, księgowe i doradcze;
  2. Podmioty uprawnione do dostępu do Pani/Pana danych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;

  Pani/Pana dane mogą być również udostępnione podmiotowi powołanemu do prowadzenia witryny internetowej wskazanej w punkcie 3 powyżej, w przypadku jeżeli taki wydzielony podmiot zostanie powołany. W takiej sytuacji zostanie Pani/Pan powiadomiony o nowych danych Administratora w osobnej korespondencji przekazanej drogą elektroniczną na podany przez Panią/Pana adres email.

 8. Pani/Pana dane osobowe są przechowywane na backupach Administratora przez 3 lata, natomiast dane, które są przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody będą przetwarzane do czasu wycofania zgody, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz wniesienia wniosku o usunięcie danych. Wskazane okresy mogą ulec przedłużeniu w przypadku konieczności dochodzenia roszczeń przez Administratora lub obrony przed roszczeniami przez Administratora.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo do sprostowania danych osobowych, prawo do usunięcia danych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), prawo do ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, prawo do uzyskania kopii danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wskazane żądania mogą być wnoszone na adres oraz e-mail wskazane w punkcie 2. W celach dowodowych uprzejmie prosimy o wnoszenie wniosków drogą pisemną. Jednocześnie informujemy, że korzystanie z części praw może być ograniczone ze względu na powszechnie obowiązujące przepisy prawa, do których stosowania jest zobowiązany Administrator.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, należy pamiętać, że brak wyrażenia zgody na pliki cookies, może znacznie utrudnić korzystanie z serwisu.
 11. W przypadku, gdy Pani/Pana zdaniem przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. w Polsce do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 12. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
Gromadzenie danych
 1. Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do serwera Administratora.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.
 3. Wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:
  1. publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika);
  2. nazwę stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP o ile jest możliwa;
  3. czas nadejścia zapytania;
  4. pierwszy wiersz żądania HTTP;
  5. kod odpowiedzi HTTP;
  6. liczbę wysłanych przez serwer bajtów;
  7. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony Administratora nastąpiło przez odnośnik;
  8. informacje o przeglądarce Użytkownika;
  9. informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.
 4. Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem.
 5. Nie identyfikujemy Użytkowników stron Organizacji dopóki nie przeprowadzają ataków na stronę lub serwer Organizacji, oraz nie przekazujemy danych Użytkowników jakiejkolwiek Stronie Trzeciej bez podstawy prawnej.
Zabezpieczenie danych
  1. Dostęp do danych w trakcie transmisji zabezpieczony jest poprzez stosowanie połączenia szyfrowanego SSL/TLS.
  2. Dane podlegają regularnemu backupowi, o który dba nasz dostawca rozwiązań teleinformatycznych.
  3. Dane przechowywane są w bezpiecznych centrach danych zlokalizowanych na terenie UE, należących do naszego dostawcy rozwiązań teleinformatycznych.
  4. Wykorzystujemy sprawdzone technologie i bezpieczne serwery, o które na bieżąco dba nasz dostawca rozwiązań teleinformatycznych.
Zarządzanie plikami cookies
 1. Nasz Serwis wykorzystuje następujące pliki cookies:
  1. Niezbędne – pliki cookies umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu (np. usług wymagających uwierzytelnienia)
  2. Pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa – np. pliki służące do wykrywania nadużyć w ramach serwisu.
  3. Wydajnościowe – umożliwiają zbieranie informacji dotyczących sposobu korzystania z Serwisu.
 2. Poniżej znajduje się lista cookies, niezbędnych do korzystania ze strony:
  NazwaDomenaŚcieżkaCzas wygaśnięciaCel
  wc_cart_hash_#www.wital.pl/SesjaZapamiętuje zawartość koszyka.
  wc_fragments_#www.wital.pl/SesjaZapamiętuje zawartość koszyka.
  wp_woocommerce_session_#www.wital.pl/SesjaZapamiętuje zawartość koszyka.
  woocommerce_items_in_cartwww.wital.pl/SesjaKonieczne do działania koszyka, zapamiętuje zawartość koszyka, zbiera dane do polecanych produktów.
  woocommerce_cart_hashwww.wital.pl/1 dzieńKonieczne do działania koszyka, zapamiętuje zawartość koszyka, zbiera dane do polecanych produktów.
  tk_aiwww.wital.pl/5 latRejestruje dane o zachowaniu użytkowników witryny. Służy to do wewnętrznej analizy i optymalizacji strony internetowej.
  tk_qswww.wital.pl/1 dzieńRejestruje dane o zachowaniu użytkowników witryny. Służy to do wewnętrznej analizy i optymalizacji strony internetowej.
  tk_tcwww.wital.pl/SesjaGromadzi dane na temat preferencji odwiedzających i zachowania na stronie internetowej – Ta informacja jest wykorzystywana, aby treść i reklama były bardziej odpowiednie dla konkretnego użytkownika.
  tk_orwww.wital.pl/5 latGromadzi dane na temat preferencji odwiedzających i zachowania na stronie internetowej – Ta informacja jest wykorzystywana, aby treść i reklama były bardziej odpowiednie dla konkretnego użytkownika.
  tk_r3dwww.wital.pl/2 dniGromadzi dane na temat preferencji odwiedzających i zachowania na stronie internetowej – Ta informacja jest wykorzystywana, aby treść i reklama były bardziej odpowiednie dla konkretnego użytkownika.
  tk_lrwww.wital.pl/1 rokGromadzi dane na temat preferencji odwiedzających i zachowania na stronie internetowej – Ta informacja jest wykorzystywana, aby treść i reklama były bardziej odpowiednie dla konkretnego użytkownika.
 3. Pliki cookies są przez nas używane w celach funkcjonalnych i statystycznych. Na podstawie logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.
 4. Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony, jako materiał pomocniczy służący do administrowania naszym serwisem.
 5. Informacje zawarte w logach nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwisem oraz siecią lub na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa podmiotom uprawnionym.
 6. W każdej chwili mogą Państwo zadecydować o wykorzystywaniu plików cookies poprzez wyrażenie zgody.
 7. Ustawienia dotyczące plików cookies mogą być zmienione w opcjach przeglądarki.
 8. W przypadku sprzeciwu wobec wykorzystywania plików cookies, proszę wybrać z listy oficjalnych stron internetowych producentów najczęściej używanych przeglądarek internetowych aplikację, której Państwo używają oraz postępować zgodnie z instrukcjami producenta:
  1. Internet Explorer – http://support.microsoft.com/
  2. Chrome – http://support.google.com/chrome/
  3. Safari – http://support.apple.com/
  4. Firefox – http://support.mozilla.org/pl/
  5. Opera – http://help.opera.com/Windows/
  6. Urządzenia mobilne:
  7. Android – http://support.google.com/chrome/
  8. Safari – http://support.apple.com/
  9. Windows Phone – http://www.windowsphone.com/pl-pl/how-to/
Odnośniki do innych stron
 1. Serwis Organizacji zawiera odnośniki do innych stron WWW.
 2. Nie ponosimy odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach.
 3. Zalecamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam udostępnioną.
 4. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Serwisów www Organizacji.
Przegląd i aktualizacja dokumentu
 1. Administrator dokonuje przeglądu niniejszego dokumentu pod względem aktualności przydatności do celów jego stosowania.
 2. Przegląd dokonywany jest minimum raz do roku.