Wital

Regulamin

Wstęp i informacje podstawowe
 1. Niniejszy regulamin (Regulamin z dnia 29.04.2020) zawiera:
  1. definicje związane z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego (Wital) w ramach Serwisu,
  2. zasady, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu,
  3. zasady rejestracji w Sklepie Internetowym (Wital),
  4. zasady korzystania ze Sklepu Internetowego (Wital);
  5. warunki składania zamówień na towary oferowane przez Sprzedawcę, dostępne w Sklepie Internetowym (Wital),
  6. warunki dostawy zamówionych towarów Kupującemu,
  7. zasady uiszczania przez Kupującego opłaty za towary oferowane przez Sklep Internetowy oraz ponoszenia innych opłat,
  8. uprawnienia Kupującego do rezygnacji z zamówienia i odstąpienia od umowy,
  9. zasady składania i rozpatrywania reklamacji,
  10. postanowienia końcowe.
 2. Sklep Interentowy (Wital) oraz Serwis jest prowadzony przez Wital Ludwik Witczak, Borys Witczak Spólka jawna (dalej jako: „Sprzedawca“ lub „Usługodawca“) z siedzibą w Warszawie (04-232), ul. Rezedowa 5, wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 0000538052, Regon: 360605046, Nip 952213141.
 3. Kontakt ze Sprzedawcą (Usługodawcą) jest możliwy za pośrednictwem zakładki kontakt lub za pośrednictwem e-mail: sklep@wital.pl
 4. Za pośrednictwem Sklepu internetowego Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną towarów i usług.
 5. Kupujący może dokonać zakupu uwidocznionych w Sklepie towarów i usług za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.
 6. Z chwilą złożenia zamówienia (kliknięcia w przycisk “Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”) między Kupującym, a Sprzedawcą dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży produktów objętych zamówieniem.
 7. Niniejszy Regulamin jest integralną częscią umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Kupującym, a Sprzedawcą.
 8. Niniejszy Regulamin jest Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 ze zm.).
 9. Umowy pomiędzy Sprzedającym, a Kupującym zawierane za pośrednictwem Sklepu są zawierane w języku polskim.
 10. Klauzule informacyjne, dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się pod [link].
 11. Polityka prywatności oraz cookies Sklepu Internetowego ( www.wital.pl ) znajduje się pod [link].
 12. Do korzystania z funkcjonalności Sklepu Internetowego (Wital) polegającej na rejestracji w Sklepie Internetowym oraz do złożenia zamówienia na towary oferowane przez Sklep Internetowy, niezbędne jest posiadanie przez Kupującego aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 13. Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego (Wital) nie wymaga rejestracji.
 14. Składanie zamówień przez Kupującego na produkty znajdujące się̨ w asortymencie Sklepu Internetowego (Wital) możliwe jest po zarejestrowaniu się lub po podaniu niezbędnych danych umożliwiających realizację zamówienia bez dokonywania rejestracji.
Definicje
 1. Dane osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 2. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych
  i oprogramowania zapewniający przetwarzanie, przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych przez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 Nr 171, poz. 1800 ze zm.).
 3. Kupujący:
  osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, do rejestracji w Sklepie i zawarcia umowy sprzedaży, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego chyba, że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna albo jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego.
  – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, która nie jest osobą prawną, a której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Konto – unikalna nazwa (login) i hasło Użytkownika Sklepu Internetowego, w którym gromadzone są dane Użytkownika Sklepu internetowego oraz informacje o jego działaniach podejmowanych w związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego, w szczególności informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
 6. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 7. Formularz zamówienia – formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 8. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Kupującego Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych zamówienia, w szczególności ilości produktów, określenia sposobu dostarczenia produktów, zatwierdzenia zakupu z obowiązkiem zapłaty.
 9. Magazyn – magazyn w którym następuje kompletowanie i wysyłka towarów do Kupujących.
 10. Sklep – Sklep Interentowy dostępny w serwisie internetowym pod: www.wital.pl za pośrednictwem którego Kupujący może dokonać zakupu towarów.
 11. Sprzedawca (będący jednocześnie Usługodawcą) – Wital Ludwik Witczak, Borys Witczak Spółka jawna (dalej jako: „Sprzedawca“ lub „Usługodawca“) z siedzibą w Warszawie (04-232), ul. Rezedowa 5, wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 0000538052, Regon: 360605046, Nip 952213141.
 12. Serwis – strona www udostępniona na serwerze internetowym pod adresem www.wital.pl stanowiącym zbiór dokumentów statycznych i dynamicznych, zawierających pliki graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami, przeznaczonymi między innymi do udostępniania treści dla Użytkowników, rejestracji Użytkowników oraz służący do świadczenia Usług.
 13. Regulamin – niniejszy Regulamin.
 14. Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do Sprzedawcy podmiot pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą̨ przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą.
 15. Towar – w rozumieniu niniejszego regulaminu oznacza rzeczy oferowane i sprzedawane w sklepie internetowym (Wital).
 16. Wada fizyczna oznacza, zgodnie z art. 556 [1] §1 ustawy Kodeks Cywilny niezgodność rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:
  • nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  • nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
  • nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  • została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
 17. Wada prawna występuje, zgodnie z art. 556 [3] ustawy Kodeks Cywilny wtedy, gdy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa.
 18. Rejestracja – proces zakładania Konta przez Użytkownika w ramach Sklepu internetowego.
 19. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Usług Serwisu.
 20. Usługi – usługi świadczone w ramach Serwisu.
Rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną
 1. Za pośrednictwem Serwisu Usługodawca zapewnia Użytkownikom następujące rodzaje i zakres Usług:
  1. Usługa polegająca na możliwości założenia konta w sklepie internetowym przez Użytkownika,
  2. Usługa umożliwiająca otrzymywanie newslettera przez Użytkowników, którzy wyrazili zgodę,
  3. Usługa umożliwiająca złożenie zamówienia w sklepie interentowym na wybrany przez Użytkownika Towar.
 2. Usługodawca nie gwarantuje ciągłej operacyjności i dostępności funkcjonalności Serwisu wynikających z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności w skutek działania siły wyższej.
 3. Usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników są bezpłatne.
Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
 1. Za pośrednictwem Serwisu Usługodawca zapewnia Użytkownikom następujące rodzaje i zakres Usług:
  1. Usługa polegająca na możliwości założenia konta w sklepie internetowym przez Użytkownika,
  2. Usługa umożliwiająca otrzymywanie newslettera przez Użytkowników, którzy wyrazili zgodę,
  3. Usługa umożliwiająca złożenie zamówienia w sklepie interentowym na wybrany przez Użytkownika Towar.
 2. Usługodawca nie gwarantuje ciągłej operacyjności i dostępności funkcjonalności Serwisu wynikających z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności w skutek działania siły wyższej.
 3. Usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników są bezpłatne.
Warunki składania zamowień na towary oferowane przez Sprzedawcę, dostępne w Sklepie Internetowym
 1. Kupujący jest zobowiązany przed złożeniem zamówienia do zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
 2. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest możliwe po zapoznaniu się i akceptacji niniejszego Regulaminu, co jest potwierdzane przez Kupującego poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola.
 3. Brak akceptacji przez Kupującego niniejszego Regulaminu uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia towaru za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 4. Zamówienia mogą być składane dwadzieścia cztery godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu przez stronę internetową Sklepu internetowego, poprzez wypełnienie formularza zamówienia.
 5. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 12:00, w soboty, niedziele oraz w święta będą realizowane nie wcześniej niż w następnym dniu roboczym.
 6. Przesyłki do Kupujących są wysyłane w dni powszednie do godziny 12:00.
 7. W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego Kupujący powienien skompletować zamówienie dodając wybrane towary do „Koszyka“ , wskazując sposób dostarczenia towaru/towarów, określając sposób płatności oraz wypełniając formularz zamówienia, a następnie zatwierdzić i przesłać zamówienie przez naciśnięcie na przycisk „Kupuję z obowiązekim zapłaty”.
 8. Naciśnięcie na przycisk „Kupuję z obowiązkiem zapłaty” oznacza zawarcie z Kupującym oraz Sprzedawcą umowy sprzedaży.
 9. W formularzu zamówienia należy wskazać:
  1. imię i nazwisko Kupującego lub nazwę firmy,
  2. nr NIP (wraz z danymi umożliwiającymi wystawienie faktury), jeżeli Kupujący żąda wystawienia faktury,
  3. adres Kupującego lub firmy lub osoby uprawnionej do odbioru przesyłki,
  4. numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) Kupującego,
  5. dane odbiorcy oraz adres, na który ma być dostarczony towar, jeśli zamówiony towar ma być dostarczony na inny adres niż adres Kupującego oraz do miejsca innego niż w formularzu rejestracyjnym.
 10. Kupujący, który zarejestrował Konto Klienta w Sklepie internetowym może złożyć zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta po zalogowaniu się do Sklepu internetowego.
 11. Towar zamówiony w Sklepie jest dostarczany wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Zasady uiszczania przez Kupującego opłaty za towary oferowane przez Sklep Internetowy i ponoszenia innych oplat oraz warunki realizacji zamówienia w sklepie
 1. Ceny towarów uwidocznione w Sklepie są podawane w złotych polskich i są cenami brutto. Oznacza to, że cena towaru, widoczna na stronie Sklepu jest ceną zawierającą wliczony podatek VAT. Cena towaru nie obejmuje kosztów dostawy towaru do Kupującego.
 2. Koszt dostawy (w zależności od wybranej formy dostawy przez Kupujacego) zostaje doliczony do wartości zakupionego towaru.
 3. Na ostateczny koszt zamówienia składają się: cena towaru oraz opłata za przesyłkę towaru do Kupującego.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Towarów w szczególności w ramach przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Wskazane uprawnienie nie ma wpływu na ceny Towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 5. Kupujący ma do wyboru w szczególności następujące metody dostawy produktów objętych zamówieniem:
  1. dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL – orientacyjny czas dostawy 84 godziny od chwili złożenia zamówienia,
  2. dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost – orientacyjny czas dostawy 84 godziny od chwili złożenia zamówienia,
  3. odbiór osobisty.
 6. Możliwe formy dostawy Towaru Kupującemu są wskazane każdorazowo po dodaniu konkretnego Towaru do Koszyka.
 7. Koszt dostawy ponosi Kupujący.
 8. Koszt dostawy jest widoczny po dodaniu Towaru do Koszyka oraz wybraniu formy dostawy.
 9. Kupujący ma do wyboru następujące metody płatności za zamówione produkty:
  1. przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy: [60 1020 1127 0000 1102 0322 5968]
  2. płatność za pośrednictwem Serwisu: przelewy24
  3. za pośrednictwem karty kredytowej oraz karty debetowej.
 10. W przypadku wyboru przez Kupującego metody płatności w formie przedpłaty przelewem, brak otrzymania płatności na rachunek bankowy Sprzedawcy w terminie 5 dni od złożenia zamówienia (zatwierdzenia „Kupuję z obowiązkiem zapłaty“), spowoduje anulowanie zamówienia.
 11. Płatności za pośrednictwem przelewu bankowego powinny być dokonywane na rachunek bankowy Sprzedawcy:
  [60 1020 1127 0000 1102 0322 5968]
 12. Zaleca się aby Kupujący, odbierając przesyłkę z Towarem, sprawdził jej stan. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy w obecności kuriera, sporządzić protokół szkody, który wraz z ewentualną reklamacją powinien zostać niezwłocznie przesłany do Sprzedawcy.
 13. Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 15 dni po tym czasie Kupujący jest uprawniony do anulowania zamówienia, poprzez przesłanie do Sprzedawcy oświadczenia na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji o anulowaniu zamówienia.
 14. W takim przypadku Sprzedawca niezwłocznie zwraca Kupującemu będącemu konsumentem wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru.
 15. Wszystkie zamówienia są realizowane według kolejności ich otrzymania.
 16. Do każdej przesyłki (zamówienia) jest dołączany dowód zakupu (faktura VAT lub paragon fiskalny).
 17. W przypadku, gdy Kupujący jest płatnikiem podatku VAT i chce otrzymać fakturę, powinien w formularzu zamówienia podać swój numer NIP.
Uprawnienie do odstąpienia od umowy
 1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta w terminie czternastu (14) dni od otrzymania zamówionego Towaru, Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość i zwrotu towaru bez podawania przyczyn oraz bez ponoszenia kosztów z zastrzeżeniem postanowień niniejszego rozdziału. Wskazane w tym punkcie prawo odstąpienia dotyczy wyłącznie sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do umów sprzedaży zawartych na odległość z konsumentem wg. przepisów Kodeksu Cywilnego.
 2. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Kupującego poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży na adres wskazany w formularzu odstąpienia od zamówienia, który jest każdorazowo dołączany do Towaru.
 3. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży również z wykorzystaniem wzoru odstąpienia od umowy dołączanym do każdego zamówienia oraz stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, Kupującemu zostają zwrócone uiszczone przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sprzedawcę).
 5. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający pozakonieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności towaru.
 6. Zwrot wzajemnych świadczeń pomiędzy Kupującym, a Sprzedawcą powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu (14) dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży.
 7. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać zapakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie.
 8. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży (np. metki, instrukcja użytkowania) oraz w miarę możliwości z dowodem sprzedaży (paragon fiskalny albo faktura) na adres wskazany w formularzu odstąpienia od zamówienia, który jest każdorazowo dołączany do Towaru.
 9. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru tj. koszt opakowania i odesłania Towaru w związku z odstąpieniem od umowy zawartej na odległość ponosi Kupujący.
 10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. dotyczących świadczenia usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; zawartej w drodze aukcji publicznej;
  11. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  12. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
Wady towaru. Reklamacje
 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu Towar wolny od wad (fizycznych
  i prawnych).
 2. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego, na zasadzie rękojmi, za wady fizyczne lub prawne towaru zakupionego przez Kupującego w zakresie określonym przepisami powołanej ustawy o prawach konsumenta oraz przepisami ustawy Kodeks Cywilny.
 3. W przypadku stwierdzenia wady Towaru, Kupujący ma prawo korzystać z przysługującej mu rękojmi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego w szczególności zgłaszając reklamację.
 4. Podstawą reklamacji może być w szczególności dostarczenie innego towaru niż zamawiany, błędne skompletowanie zamówienia, dostarczenie niewłaściwej liczby towaru.
 5. W przypadku skorzystania z prawa złożenia reklamacji Kupujący może wypełnić formularz reklamacji oraz odesłać go wraz z reklamowanym towarem oraz w miarę możliwości z dowodem zakupu paragonem albo fakturą na adres wskazany w formularzu odstąpienia od zamówienia, który jest każdorazowo dołączany do Towaru.
 6. W formularzu reklamacji Klient wskazuje m.in. swoje oczekiwania co do sposobu realizacji zobowiązań Sprzedawcy (zgodnie z art. 560 Kodeksu Cywilnego).
 7. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Kupującego składającego reklamację, oraz żądanie Kupującego w związku z wadą towaru.
 8. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od jej otrzymania, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Kupującego uznał za uzasadnione.
 9. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na na adres wskazany w formularzu odstąpienia od zamówienia, który jest każdorazowo dołączany do Towaru.
 10. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Kupującego koszty wymiany lub naprawy Towaru ponosi Sprzedawca.
 11. Sprzedawca po rozpatrzeniu reklamacji przesyła informację w tym zakresie Kupującemu na adres e-mail w postaci kserokopii pisma, natomiast oryginał odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne zostaje wysłany pocztą na adres Kupującego.
 12. W przypadku Towarów objętych gwarancją – karta gwaranacyjna wraz warunkami gwaracji jest przesyłana Kupującemu wraz z Towarem.
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzeń roszczeń
 1. W razie zaistnienia między Stronami sporu, Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz m.in. pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
  2. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
  3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
 3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 4. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (np. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 6. Kupujący ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Waruki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną
 1. Przed rozpoczęciem korzystania z Usług Serwisu Użytkownik ma obowiązek zapoznania się
  z niniejszym Regulaminem.
 2. Użytkownik potwierdza zapoznanie się z regulaminem poprzez zaznaczenia pola (checkboxu).
 3. Akceptacja, a następnie rozpoczęcie korzystania z Serwisu jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 4. Użytkownik ponosi koszty wynikające z korzystania z usług telekomunikacyjnych, w tym środków komunikacji elektronicznej, niezbędnych do korzystania z Usług, według cennika operatora świadczącego na rzecz Użytkownika usługi telekomunikacyjne.
 5. Użytkownik może zrezygnować z korzystania z Serwisu w dowolnym czasie.
 6. Rezygnacja z korzystania z Serwisu nie wiąże się z koniecznością ponoszenia dodatkowych opłat przez Użytkownika, jak również z koniecznością wskazywania przyczyny rezygnacji z korzystania z Serwisu przez Użytkownika.
 7. Rezygnacja z korzystania z Serwisu oznacza rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 8. W przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa przez Użytkownika Usługodawca ma prawo do ograniczenia dostępu i możliwości korzystania z Serwisu przez Użytkownika.
 9. W przypadku, gdy działania Użytkownika zagrażają bezpieczeństwu Usługodawcy, osób trzecich, w tym w szczególności innych Użytkowników Usługodawca ma prawo do ograniczenia dostępu i możliwości korzystania z Serwisu przez Użytkownika.
 10. Użytkownikowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tytułu skorzystania przez Usługodawcę z uprawnień określonych w punktach 8 oraz 9 niniejszego rozdziału.
Tryb postępowania reklamacyjnego/zglaszanie uwag/zapytań/skarg związanych z funkcjonowaniem Serwisu
 1. Użytkownicy Serwisu mają prawo do zgłaszania reklamacji, zapytań, uwag, skarg w związku ze świadczeniem Usług w ramach Serwisu przez Usługodawcę.
 2. Reklamacje, uwagi, zapytania, skargi należy zgłaszać na adres e-mail: reklamacje@wital.pl
 3. W przypadku zgłaszania reklamacji, uwagi, zapytania, skargi dotyczącej funkcjonowania Serwisu/ świadczenia Usług w ramach Serwisu jej treść powinna:
 4. Zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, w szczególności takie jak: imię
  i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu podawane w celu umożliwienia odpowiedzi Użytkownikowi;
 5. Określenie (sprecyzowanie) treści reklamacji, uwagi, skargi zapytania oraz wskazanie oczekiwań Użytkownika w związku ze zgłoszonym wnioskiem;
 6. Usługodawca dołoży wszelkich starań by rozpatrzenie zapytań, uwag, reklamacji, skarg następowało niezwłocznie. Rozpatrywanie reklamacji, zapytania, uwagi, skargi zostanie przeprowadzone nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia.
Ochrona danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych Kupującego oraz wszystkich Uzytkowników Serwisu jest Wital Ludwik Witczak, Borys Witczak Spólka jawna (dalej jako: „Sprzedawca“ lub „Usługodawca“) z siedzibą w Warszawie (04-232), ul. Rezedowa 5, wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 0000538052, Regon: 360605046, Nip 952213141./li>
 2. Szczegółowe informace dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz informacje związane z wykorzystywaniem plików cookies opisane zostały w Polityce prywatności i plików cookies [link], klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych są zawarte pod adresem http://www.wital.pl/klauzule-informacyjne/
Postanowienia końcowe
 1. Sprzedający (Usługodawca) zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu
  w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują Kupujących oraz Użytkowników od momentu ich zaakceptowania podczas logowania się do Sklepu Internetowego (dot. Klientów, Użytkowników, którzy zarejestrowali się w Sklepie Internetowym).
 2. Zmiany Regulaminu nie mają zastosowania do zamówień złożonych przed taką zmianą – zamówienie złożone przed zmianą Regulaminu jest realizowane na podstawie postanowień Regulaminu obowiązującego w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia.
 3. Regulamin może ulec zmianie w szczególności w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zmiany zakresu i rodzaju świadczonych Usług, zmiany dotyczącej wymagań technicznych niezbędnych do korzystania z Usług, zmiany związanej z dodaniem nowych funkcjonalności Serwisu.
 4. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie Sklepu Internetowego w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Kupujący tj. w formacie PDF.
 5. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą, której przedmiotem jest sprzedaż Towaru za pośrednictwem Sklepu Internetowego (Wital) na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych, które obsługują wiadomości e-mail Kupującego/Użytkownika przesyłania wiadomości Sprzedawcy na adres e-mail wskazany przez Kupującego oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail wysłanych przez Sprzedawcę przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Kupującego/ Użytkownika.
 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Kupującego w Sklepie w wyniku utraty lub ujawnienia przez Kupującego loginu lub hasła do takiego konta.
 8. W razie zaistnienia między Stronami sporu, Użytkownik/ Kupujący ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
Wzór formularza odstąpienia od umowy
 1. Formularz jest dostępny pod adresem [link].