Wital

Klauzule informacyjne

Klauzula informacyjna dla subskrybentów

Chcielibyśmy przekazać Wam podstawowe informacje na temat przetwarzania Waszych danych, których jesteśmy Administratorem. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wital Ludwik Witczak, Borys Witczak Sp. jawna.
 2. Z Administratorem można się skontaktować we wszystkich sprawach poprzez e-mail pod adresem sklep@wital.pl lub korespondencyjnie na adres wskazany powyżej.
 3. Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie się odbywać:
  1. w celu wysyłki newslettera – podstawą prawną jest realizacja umowy, której jest Pani/Pan Stroną tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. w celu wysyłki drogą elektroniczną materiałów marketingowych oraz handlowych – podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może być w każdym czasie wycofana, poprzez kliknięcie w link, który otrzymała Pani/Pan na adres poczty elektronicznej po udzieleniu zgody na otrzymywanie newslettera;
  3. w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest umożliwienie ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rezygnacji z subskrypcji newslettera, materiałów marketingowych oraz handlowych. Podkreślamy, że ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane na backupach są przechowywane przez 3 lata. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora
 5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
  1. Podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi w szczególności: informatyczne, prawne, księgowe i doradcze;
  2. Podmioty uprawnione do dostępu do Pani/Pana danych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
 6. Pani/Pana dane mogą być również udostępnione podmiotowi powołanemu do prowadzenia portalu wital.pl, w przypadku jeżeli taki wydzielony podmiot zostanie powołany. W takiej sytuacji zostanie Pani/Pan powiadomiony o nowych danych Administratora w osobnej korespondencji przekazanej drogą elektroniczną na podany przez Panią/Pana adres email.
  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo do sprostowania danych osobowych, prawo do usunięcia danych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), prawo do ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, prawo do uzyskania kopii danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wskazane żądania mogą być wnoszone na adresy oraz e-mail wskazane w punkcie 2. W celach dowodowych uprzejmie prosimy o wnoszenie wniosków drogą pisemną. Jednocześnie informujemy, że korzystanie z części praw może być ograniczone ze względu na powszechnie obowiązujące przepisy prawa, do których stosowania jest zobowiązany Administrator. W przypadku, gdy Pani/Pana zdaniem przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. w Polsce do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 7. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje.
 8. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
Klauzula informacyjna dla strony internetowej

Chcielibyśmy przekazać Wam podstawowe informacje na temat przetwarzania Waszych danych, których jesteśmy Administratorem. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wital Ludwik Witczak, Borys Witczak Sp. jawna
 2. Z Administratorem można się skontaktować we wszystkich sprawach poprzez e-mail pod adresem sklep@wital.pl lub korespondencyjnie na adres wskazany powyżej
 3. Witryna Internetowa wital.pl wykorzystuje dane osobowe zapisane w plikach cookies tzw. „ciasteczkach”.
 4. Podanie danych osobowych na witrynie internetowej wskazanej powyżej jest dobrowolne.
 5. Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie się odbywać na podstawie:
  1. art. 6 ustęp 1 lit. a RODO – jeżeli wyraziła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu otrzymywania newslettera, w tym informacji marketingowych i handlowych oraz na pliki cookies;
  2. art. 6 ustęp 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest możliwość prowadzenia działań statystycznych i analitycznych dot. strony internetowej oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przez Administratora, a także w celu udzielenia Pani/ Panu odpowiedzi na zadane pytania/zgłoszenia.
 6. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody jest możliwe w szczególności poprzez kliknięcie w link, który otrzymała Pani/Pan na adres poczty elektronicznej po udzieleniu zgody na otrzymywanie newslettera oraz zmiany ustawień przeglądarki w przypadku cookies.
 7. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
  1. Podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi w szczególności: informatyczne, prawne, księgowe i doradcze;
  2. Podmioty uprawnione do dostępu do Pani/Pana danych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;

  Pani/Pana dane mogą być również udostępnione podmiotowi powołanemu do prowadzenia witryny internetowej wskazanej w punkcie 3 powyżej, w przypadku jeżeli taki wydzielony podmiot zostanie powołany. W takiej sytuacji zostanie Pani/Pan powiadomiony o nowych danych Administratora w osobnej korespondencji przekazanej drogą elektroniczną na podana przez Panią/Pana adres email.

 8. Pani/Pana dane osobowe są przechowywane na backupach Administratora przez 3 lata, natomiast dane, które są przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody będą przetwarzane do czasu wycofania zgody, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz wniesienia wniosku o usunięcie danych. Wskazane okresy mogą ulec przedłużeniu w przypadku konieczności dochodzenia roszczeń przez Administratora lub obrony przed roszczeniami przez Administratora.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo do sprostowania danych osobowych, prawo do usunięcia danych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), prawo do ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, prawo do uzyskania kopii danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wskazane żądania mogą być wnoszone na adresy oraz e-mail wskazane w punkcie 2. W celach dowodowych uprzejmie prosimy o wnoszenie wniosków drogą pisemną. Jednocześnie informujemy, że korzystanie z części praw może być ograniczone ze względu na powszechnie obowiązujące przepisy prawa, do których stosowania jest zobowiązany Administrator.
 10. W przypadku, gdy Pani/Pana zdaniem przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. w Polsce do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 11. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, należy pamiętać, że brak wyrażenia zgody na pliki cookies, może znacznie utrudnić korzystanie z serwisu, brak podania danych w przypadku skierowania pytania/zgłoszenia może uniemożliwić udzielenie Pani/Panu odpowiedzi, natomiast brak zgody na wysyłkę newslettra uniemożliwi przesyłanie Pani/Panu newslettera.
 12. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich i organizacji międzynarodowych.